Baby Dedication: Luke Matthias Adezas

Parents: Dennis & Melody Adezas

1/17/16